Ilość produktów: 0|Koszt zakupów: 0.00 zł|Koszt dostawy: 15zł do 15 zł|Przeglądaj koszyk »|koszyk

RODO

Prawo dostępu przysługujace osobie, ktorej dane dotyczą:

1. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania:

- dane osobowe zbierane są w celach związanych z:

rejestracją na platformie internetowej

założeniem i utrzymaniem konta Kupującego

zawieraniem umów i realizacją zamówień za pośrednictwem platformy internetowej

korzystaniem z prowadzonej przez sprzedawcę usługi "newsletter"

rozpatrzeniem złożonej reklamacji

spedycją towaru zakupionego u sprzedawcy

b) kategorie odnośnych danych osobowych

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych:

-administratorem danych osobowych jest: "Kubi" Małgorzata Kubiak, Traugutta 24, 95-100 Zgierz, NIP 732-121-65-98, REGON 100922890. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą.
Twoje dane osobowe będziemy przekazywali podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Mogą to być także firmy, które wspierają naszą działalność. Są to, firmy kurierskie, dostawcy, partnerzy handlowi.

d) w miarę możliwosci planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe kryteria ustalania tego okresu.

-dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania.

e) dostępu do tych danych

f) ich sprostowania

-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

g) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 4.5.2016 L 119/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

h) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

i) do przenoszenia danych

-Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe

j) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

k) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

h) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą-uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle.

l) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decycji, w tym o profilowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz przynajmniej w tych przypadkach- istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a takze o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej osoba, ktorej dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać oplatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowanądrogą elektroniczną.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

5. Podane dane mogą być profilowane w celach marketingowych, konsekwencją czego bedzie możliwosć przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów oferowanych przez KUBI

 

 

Informacje

Polityka prywatności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach i promocjach.