Ilość produktów: 0|Koszt zakupów: 0.00 zł|Koszt dostawy: 15zł do 15 zł|Przeglądaj koszyk »|koszyk

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1.Właścicielką sklepu internetowego www.DodatkiNaWesele.pl jest Małgorzata Kubiak. Przedmiotem świadczenia są towary oferowane w sklepie. Firma została zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej Przez Prezydenta Miasta Zgierza KRS 19621. Siedziba firmy KUBI mieści się pod adresem:

ul. Traugutta 24
95-100 Zgierz

NIP:732-121-65-98

REGON:100922890

2.Kontakt do firmy: kontakt@dodatkinawesele.pl tel. 514 89 89 60
Telefon czynny jest w godzinach pracy sklepu: pon-pt 9-17.

II. Oferta i ceny
1. Artykuły oferowane przez DodatkiNaWesele.pl są fabrycznie nowe. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia konsumentowi towaru nieposiadającego wad. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto i zawierają stosowną stawkę podatku VAT.
3.W ceny produktów nie jest wliczony koszt dostawy. Koszty dostawy są określone w aktualnym cenniku dostaw dostępnym na stronie internetowej sklepu DodatkiNaWesele.pl
4. Klienta nabywa towar w takiej cenie, jaka widnieje na stronie sklepu w momencie składania zamówienia.

III. Formy płatności
1. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zaplaty za towar i koszt przesyłki..
2. Konto do wpłat za zamówienia:
Millennium Bank: 04 1160 2202 0000 0002 7829 6642
firma: KUBI www.DodatkiNaWesele.pl

IV. Zasady składania zamówień
1. Firma KUBI prowadzi działalność handlową poprzez serwis http://www.DodatkiNaWesele.pl/.
2. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. 3.Składanie zamówienia w sklepie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
5. Zamówienia mogą być składane przez system internetowy sklepu.
6. Zamówienia są realizowane zgodnie kolejnością ich otrzymania.
7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie danych wpisanych w formularzu zamówienia.  Jeśli Klient nie otrzyma takiego potwierdzenia powinien skontaktować się z obsługą sklepu.
8. Jeśli występują wątpliwości za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się fakt wysłania do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.
9. Klient sklepu otrzymuje informację o procesie realizacji jego zamówienia.
10. Sklep DodatkiNaWesele.pl przyjmuje zamówienia w systemie automatycznym przez internet pod adresem www.DodatkiNaWesele.pl 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane w pierwszy dzień roboczy następujący po złożeniu zamówienia.
11. Zamówienia są rozliczane w PLN. Jakiekolwiek zwroty będą dokonywane w tej samej walucie.
12. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

V. Zasady dostawy zamówień
1. Sklep DodatkiNaWesele.pl dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Koszty przesyłki są określone na stronie w zakładce Wysyłka sklepu DodatkiNaWesele.pl
3. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-3 dni roboczych. Jest to czas jaki zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili skompletowania towaru i przygotowania go do wysyłki.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub jego części.
2. W przypadku skorzystania z tego prawa towar musi zostać wysłany na adres sklepu DodatkiNaWesele.pl: Firma KUBI ul. Traugutta 24, 95-100 Zgierz. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Chyba,że przedsiębiorca zaproponował, ze sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwlocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o chęci odstąpienia od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego platności w tym koszt dostarczenia rzeczy.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument.

8. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem platności dokonanych przez konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odeslania, w zależnosci od tego, ktore zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. W przypadku, gdy do zamówienia była wystawiana faktura, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem poleconym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej na adres sklepu DodatkiNaWesele.pl: Firma KUBI ul. Traugutta 24, 95-100 Zgierz. Po otrzymaniu podpisanej kopii faktury korygującej w ciągu 10 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczamy poniżej. Oświadczenie należy wysłać do sprzedawcy lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

Wzór

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

VII. Procedura reklamacyjna
1. Żadania konsumenta. Konsument ma prawo do zożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeśli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w sytuacji gdy rzecz: nie ma wlaściwości, ktore produkt tego rodzaju powinien mieć, nie ma wlaściwosci, o ktorych konsument został zapewniony przez sprzedawcę, nie nadaje się do celu, o którym kupujacy poinformował sprzedawcę, została wydana kupujacemu w stanie nieuzupełnionym. W sytuacji wystąpienia wady konsument moze zożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażadać jednego z 4 działań tj:

-wymiany towaru na nowy

-naprawy towaru

-obniżenia ceny

-odstąpienia od umowy-o ile wada jest istotna

Wybór zadania zależy od konsumenta. Jeżeli sprzedawca nie zgadza się z tym wyborem moze zaproponować inne rozwizanie w ramach obowiązujacego prawa.

Jeżeli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy przedsiebiorca moze odmowić spełnienia tego ządania pod warunkiem, ze opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. Konsument reklamujący towar u sprzedawcy w ramach rękojmi może także żądać odstąpienia od umowy lub obnizenia ceny. Odstąpienie od umowy można żadać tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny. Żądaniu obnizenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o ktorą cena ma być obniżona(z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartociowego) Jeżeli jest to pierwsze ządanie złożone w ramach reklamacji danego towaru sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami. Nie może tego zrobić bez poinformowania o tym konsumenta.

2. Odpowiedzialność sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że wada istniała już w momencie sprzedaży produktu. Jeżeli konsument zauważy wadę między 12-24 miesiącem od wydania produktu musi udowodnić,że wada istniała w momencie zakupu.Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o istniejącej wadzie w momencie zakupu.

3. Termin zlożenia reklamacji. Konsument musi zlożyć sprzedawcy żadanie wynikające z tytułu rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady-jednak wada musi być zauważona w okresie trwania odpowiedzialności sprzedawcy.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy: naprawy, towaru, wymiany towaru na nowy lub obnizenia ceny towaru to na przedsicy spoczywa obowizek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu zożenia reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną. W tym czasie konsument powinien zostać poinformowany o decyzji przedsiebiorcy.

5. Koszty reklamacji. Konsument skladajacy reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w umowie. Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.


VII. Postanowienia końcowe
1. Sklep DodatkiNaWesele.pl dba o to, aby treść oferty sprzedaży towarów była zgodna z rzeczywistością.
 

Konsumenta zawsze obowiązuje ten regulamin, który zaakceptował w momencie zawarcia umowy sprzedaży lub rejestracji w sklepie
Konsumenta zawsze obowiązuje ten regulamin, który zaakceptował w momencie zawarcia umowy sprzedaży lub rejestracji w sklepie5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu może być sąd wskazany przez klienta.6. W sprawach nie określonych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt.

 

Informacje

Polityka prywatności

Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach i promocjach.